информация за сключен административен договор за безвъзмездна финансова  помощ за изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.024-0456-C01 с наименование  „Развитие на предприемачески идеи в „АЛФАБОТ ООД““, финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, приоритетни оси – „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Проект и главнацел

„Развитие на предприемачески идеи в „АЛФАБОТ ООД““. Софтуер и хардуер за изграждане, управление и оптимизация на автоматизирани работни места, реализирана в приоритетен сектор на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020г попадаща изцяло в тематична област „Мехатроника и чисти технологии.“

Договор

BG16RFOP002-2.024-0456-C01

Бенефициент

Алфабот ООД

Обща стойност

214975,03 лв., от които 146183,03 лв. европейско и  25797,00 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение

Начало: 31.05.2019г.
Край: 30.11.2020г

Кратко описание на проектното предложение

Фирма АЛФАБОТ ООД е новосъздадено предприятие и като такова основната му потребност е повишаване на конкурентоспособността му, което ще му позволи да се развива и да продължи да съществува. С настоящето проектно предложение фирмата кандидатства за подкрепа, чрез която да реализира на пазара своята предприемаческа идея – софтуер и хардуер за изграждане, управление и оптимизация на автоматизирани работни места, реализирана в приоритетен сектор на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020г. Основната цел на проекта е постигане на положителен ефект по отношение на устойчивостта на новосъздаденото предприятие, създаване на нови продукти, стабилност на работните места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи. Проектът ще има и положителен социален и екологичен ефект.

Идеята ще бъде постигната чрез изпълнение и реализиране на пазара на предприемаческа идея на заложените в проекта дейности:

  • назначаване на квалифициран персонал
  • наемане на работно помещение
  • външни услуги
  • доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, като сървърни и компютърни системи, 3D принтери за реализация на разработените детайли, индустриални роботизирани ръце /коботи/ и др.
  • създаване на интернет страница
  • участие в специализирани събития в България и чужбина за представяне на фирмата и предлаганите продукти

Проектното предложение попада изцяло в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС и приоритетните й направления „системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството“ и „роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи“.