Наименование на бенефициент от договор за БФП: АЛФАБОТ ООД
ЕИК: 205225686

Предмет на предвидената процедура:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Роботизирана ръка (2 бр.)

Обект на процедурата: Доставка
Приложим нормативен акт: ПМС
Тип на процедурата: Избор с публична покана
Прогнозна стойност съгласно обявление: 78 000.00лв. без ДДС
Дата на обявление: 15.06.2020г.
Крайна дата за подаване на оферти: 23.06.2020г.

Описание:
Провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Роботизирана ръка (2 бр.) на обща стойност 78 000,00 лева без ДДС.
Придобиването на гореописаните машини ще включва провеждане на процедура по външно възлагане попадаща в обхвата на глава четвърта от ЗУСЕСУФ, ПМС № 160/01.07.2016г. и Ръководството за изпълнение на договори по ОПИК. Възлагането на доставката попада в случаите на чл.50, ал.2,т.2 от ЗУСЕСИФ където се изисква провеждането на процедура “избор с публична покана”. При провеждане на процедурата, фирмата ще съблюдава спазването на принципите свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. Екипът по проекта ще разработи техническо задание, а изборът на изпълнител ще се осъществи на база „икономически най-изгодна оферта“. След предоставяне на необходимите документи съгласно глава четвърта от ЗУСЕСИФ ще се подпише договор с избрания кандидат.

Обособена позиция:
Закупуване на Роботизирана ръка (2 бр.)

Документацията за участие в „избор с публична покана Алфабот“ ООД“, както и подаване на документи за участие в тръжната процедура се изпълнява в страницата на УСУН2020 <моля кликнете тук>


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АЛФАБОТ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.